AUTO GAS

U zadnje vreme auto gas LPG (Liguiefiend Petrol Gas)  postaje popularan kao gorivo za automobile.Razlog  tome je uveliko zbog visokih cena benzina koji je i dva puta skuplji od  gasa. Ali to nije jedina prednost,  gas  nudi gomilu drugih prednosti kao npr:Autogas - Gile Gas DOO

 • Potpuno sagorevanje,
 • Duži vek katalizatora,
 • Ekološki je prihvatljiviji,
 • Tiši i mirni rad motora,
 • Manja potrošnja motornog ulja,
 • Duže trajanje rada motora itd.

Sigurnost upotrebe  gasa mora biti na najvećem mogućem  nivou. Naravno, postavljanje i ugradnja opreme i instalacije regulisano je zakonskim odredbama. Osim toga, proizvođači gasne  opreme na tržište lansiraju trošila sa ugrađenom automatikom  koja reguliše i obezbeđuje siguran i pouzdan rad uređaja.

Kao jedan od najvećih distributera TNG-a u Srbiji, Kompanija Milojević Gilegas je razvila mrežu od 7 auto-gasne pumpe (Gilje, Sremska Mitrovica, Mladenovac, Trstenik, Paraćin, Krušar, Bezdan), sa ciljem da bude prisutna u svim gradovima naše zemlje.

Cene autogasa na našim pumpama su uvek među najpovoljnijim  na  tržištu.

Ono što karakteriše Kompaniju Milojević, o čemu se najviše vodi računa jeste kvalitet gasa koji se prodaje.Takvim pristupom pridobili smo veliki broj stalnih kupaca, naše geslo je: “GILE GAS UVEK UZ VAS”

Sigurnost autogasa

Rezervoari za autogas, verujte nam, nisu bombe!

Svaki je rezervoar detaljno ispitan na visokim pritiscima i temperaturama, te zaštićen sa nekoliko sigurnosnih ventila. Testovi su pokazali da i u slučaju teškog sudara automobila, rezervoar može samo ispasti van iz automobila. Prilikom ugradnje autogas  uređaja OBAVEZNO zatražite ateste na sve uređaje ugrađene u Vaš automobil. Sa Vašim serviserom dogovorite redovan periodični pregled uređaja, jer samo na taj način ćete osigurati sebi maksimalnu sigurnost i isplativost uložene investicije u autogas.

Prednosti autogasa

Poboljšanje kvaliteta vazduha:

Autogas nudi trenutno, konkretno rešenje poboljšanja kvaliteta vazduha, posebno u gradskim područjima. Kada je reč o emisijama glavnih regulisanih otrovnih gasova, emisije autogasa su medu najnižima od svih danas dostupnih automobilskih goriva. Kompetentna naučna istraživanja pokazala su da autogas stvara 50 % manje ugljen monoksida, 40 % manje ugljenvodonika, 35 % manje azotnih oksida (NOx ) i potencijalno 50 % manje ozona u poređenju s benzinom. Zdravstvene prednosti tih nižih emisija su značajne.

Borba protiv klimatskih promena

Autogas može igrati važnu ulogu u ublažavanju klimatskih promena. Njegove su emisije gasova koji izazivaju efekt staklene bašte  među najnižima od svih komercijalno dostupnih goriva, računajući celi vek trajanja. Primera radi, autogas u proseku može proizvesti 20% manju protivrednost C02 u odnosu na benzin kada se računaju ukupne emisije od izvora do stanica. Kada se mere samo  nivoi  emisija iz izduvnih  cevi, autogas  stvara do 15% manje emisija.

Ušteda novca

Autogas je uglavnom jeftiniji od benzina oko 45 %. Vozači koji prevaljuju velik broj kilometara mogu povratiti uloženi novac u instalaciju autogasa u vozilu već tokom prve godine korištenja.

Postizanje maksimalnih rezultata

Rezultati i radne karakteristike vozila sa autogasom uporedive su sa tradicionalnim motornim gorivima i bolji su od ostalih alternativnih goriva. Autogas je visokooktansko gorivo koje omogućava  veću izlaznu snagu motora i   te smanjuje potrošnju goriva, habanje motora i potrebe za održavanjem. Autogas takođe postiže najbolje rezultate među alternativnim gorivima kada je reč o pokretanju vozila u hladnim podnebljima.

Zagarantovana sigurnost

Usavršene tehnologije doprinele su unapređenju sigurnosne opreme kod korišćenja plina u automobilu. Rezervoari  su puno čvršći od uporedivih  rezervoara  za benzin te mogu podneti jake udare u slučaju sudara. Novi sigurnosni ventili automatski se zatvaraju,  ako u sistemu napajanja gorivom dode do curenja, što znači da plin više ne moze isticati iz rezervoara. Osim toga, automobil na autogas ima zatvoren i ekološki neškodljiv sistem napajanja gorivom koji sprečava prolivanje i  isparavanje  goriva.

Pouzdane zalihe

Vozila na autogas godišnje potroše više od 16 miliona tona propan-butan plina, što predstavlja oko 8 % svetske potrošnje propan-butan-a. Autogas nije novo gorivo, već pouzdano, čisto i praktično alternativno gorivo sa statistički dokazanim rezultatima. Postojeći globalni kapaciteti za proizvodnju i distribuciju garantuju ogromne količine prenosivog proizvoda potrebno za pouzdane zalihe u budućnost.

VILJUŠKARI

Pored konvencionalne upotrebe propan-butan plina kao pogonskog goriva u vozila, sve je već i zahtev za upotrebom pomoćnih vozila-viljuškara u prostorima koji zahtevaju  sagorevanje  bez čađi, dima i neugodnih mirisa:

 • skladišta prehrambenih artikala
 • skladišta pića
 • skladišta lekova
 • skladišta osetljive robe (papira, kartona)

Pogodnosti viljuškara na propan butan

 • niža cena propan-butan plina u odnosu na druga pogonska goriva
 • manji obim održavanja
 • manji eksploatacioni troškovi održavanja
 • duži vek trajanja motora
 • velika prilagodljivost rada motora
 • jednostavnost montaže i zamene boce
 • lako skladištenje i blizina mesta upotrebe

Sigurnost upotrebe

* Za normalan rad viljuškara na plin i maksimalnog iskorišćenja u plinsku bocu 10 kg ugrađuje se sonda i ventil za upotrebu propan-butana u «tečnoj fazi» kao pogonskog goriva.
* Svaka takva boca označena je zelenom bojom «TF» i strelicom između slova koji pokazuje smer polaganja boce gde se nalazi sonda radi pravilne upotrebe i prisutnosti tečne faze. Takva označena boca  NIJE DOZVOLJENA ZA UPOTREBU NA STANDARDNA TROŠILA (KUVALA, PLAMENICI) KOJA KORISTE GASNU FAZU.

UGRADNJA AUTOGASNIH UREĐAJA

Autogas uređaji se ugrađuju u svaki četvorotaktni benzinski motor. Autogas uređaje ugrađuju isključivo ovlašćeni serviseri, koji za to imaju odobrenje od nadležnih organa.

Uređaji i oprema za pogon motornih vozila autogasom

 • Rezervoar plina
 • Aramatura rezervoara plina
 • Pročišćavač rezervoara plina
 • Isparivač plina
 • Regulator pritiska
 • Plinski ventil
 • Vodovi za plin niskog pritiska
 • Vodovi za plin visokog pritisk
 • Vodovi sredstava za grejanje
 • Električni uređaji i instalacije

Rezervoar plina mora imati:

 • naziv proizvođača, godinu proizvodnje, naziv vrste plina koji se puni, podatak o obimu, datum poslednjeg pregleda i ispitivanja od strane inspekcije nadležne za sudove pod pritiskom, žig inspekcije za sudove pod pritiskom kao dokaz uspešno obavljenog pregleda i ispitivanja, i to za propan-butan: najveću dopuštenu masu punjenja u kilogramima, a za metan: najveći dopušteni pritisak punjenja u MP-u ili barima. Ako je rezervoar plina homologiran mora imati trajno upisane podatke shodno odredbama odgovarajućeg ECE pravilnika.
 • Ventil rezervoara plina je uređaj koji se postavlja direktno na rezervoar, a služi za zatvaranje rezervoara u slučaju kad treba sprečiti neželjeno isticanje plina iz rezervoara.
 • Sigurnosni uređaji na armaturi rezervoara plina moraju sprečiti stvaranje povećanje pritiska u rezervoaru kao i prekomerno isticanje plina iz rezervoaru (lom cijevi). Ti uređaji su: ograničavač protoka i uređaj za osiguranje protiv previsokog pritiska.
 • Ograničavač protoka je sigurnosni uređaj koji pri lomu cevi za odvod plina mora smanjiti količinu plina koja će isticati na najviše 10% od najvećeg mogućeg protoka plina.
 • Uređaj za osiguranje protiv previsokog pritiska je uređaj koji mora u rezervoaru plina spječiti stvaranje pritiska većeg od 2,5 MPa (25 bar).
 • Uređaj protiv prekoračenja temperature u slučaju požara je sigurnosni uređaj koji mora ispustiti plin iz rezervoara u atmosferu ako temperatura sigurnosnih elemenata u ovom uređaju dosegne najviše 100°C ± 5°C. Sigurnosni uređaji na armaturi rezervoara plina i ventil rezervoara plina mogu biti konstruisani i izvedeni tako da čine jednu celinu.
 • Zaštitno kućište armature rezervoara plina mora sprečiti moguće propuštanje plina iz delova armature rezervoara u prostor za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.
 • Priključak za punjenje je uređaj koji omogućuje punjenje rezervoara plina samo određenom vrstom plina i pod određenim pritiskom u skladu sa vrstom rezervoara plina.
 • Nepovratni ventil između priključka za punjenje i rezervoara plina je uređaj koji mora sprečiti povratni tok plina iz rezervoara prema priključku za punjenje.
 • Pokazivač količine plina je uređaj koji pokazuje količinu plina u rezervoaru .
 • Pročišćivač plina je uređaj koji sprečava prolaz nečistoće iz rezervoara plina prema drugim uređajima.
 • Isparivač gasa je uređaj u kojem PROPAN-BUTAN ISPARAVA I PRELAZI IZ TEČNOG U GASOVITO STANJE POD UTiCAJEM TOPLOTE.
 • Regulator pritiska je uređaj kojim se smanjuje pritisak gasa sa pritiskom u rezervoaru i podešava na radni pritisak koji odgovara stvaranju smese pogodne za rad motora.
 • Gasni ventil je uređaj koji prekida dovod gasa iz rezervoara u isparivač gasa i regulator pritiska kad motor ne radi, odnosno kada se gas ne upotrebljava kao pogonsko gorivo za rad motora.
 • Priključak za pražnjenje, ako je ugrađen, je uređaj koji u slučaju potrebe služi za pražnjenje gasa iz dovoda i uređaja koji se nalaze iza ventila rezervoara gasa.
 • Ventil tečnog goriva je uređaj koji za vreme dok se motor snabdeva plinom kao pogonskim gorivom, zatvara dotok drugih vrsta goriva (benzina) u uređaj za snadbevanje motora gorivom.

Servis vozila na autogas

 • svakih 20 000 km
 • jednom godišnje
 • nakon 100 000 km obavezan “veliki servis”, svakih 5 godina obnova atesta rezervoara autogasa

Vrste rezervoara

 • cilindrični = 45 – 120 l
 • toroidalni = 22 – 77 l , ugrađuju se umesto rezervnog točka

Punjenje plinskog rezervoara autogasom  iznosi max. 80% od ukupne deklarisane zapremine.