O gasovima

Danas je vazduh sirovina čije se komponente: azot 78.08%, kiseonik 20.95%, argon 0.93% i drugi retki gasovi dobijaju u prečišćenom obliku. Čisti gasovi se dobijaju iz postrojenja za razlaganje vazduha.
Vazduh se komprimuje, dovodi u tečno stanje  na ekstremno niskim temperaturama do -196 Cº i razdvaja se na komponente u kolonama na osnovu različitih tačaka ključanja metodom  frakcione destilacije.

Tehnički gasovi koji se dobijaju iz  vazduha  pomoću fizikalnih procesa, ili pak kao sekundarni produkt kod proizvodnih procesa, isporučujemo u skladu sa svrhom upotrebe i potrebnim količinama i to kao u:

• Gasovitom stanju:
– čelični sudovi-boce
– baterije

• Tečnom stanju:
– rezervoari

Danas se gasovi koriste u skoro svim industrijskim granama, od metalurgije do prehrambene industrije, od mikroelektronike do medicine, od hemije do zaštite okoline.

U svrhu zadovoljenja potreba na svim ovim područjima primene, naše preduzeće prodaje i distribuira kompletnu lepezu gasova iz razlaganja vazduha, propan-butan plina, gasova visoke čistoće i gasnih mešavina.

Gasovi u bocama

Industrijski gasovi u bocama nas prate na svakom koraku našeg svakodnevnog života, јеr se koriste gotovo u svim industriskim procesima.

U oblasti prodaje tehničkih gasova u bocama, Kompanija Milojević je tokom dvadesetpet  godina rada zauzela značajnu poziciju na domaćem tržištu.

Kompanija Milojević isporučuje tehničke gasove u bocama malim, srednjim  i velikim potrošačima tehničkih gasova.

U tu svrhu imamo na raspolaganju širok spektar gasa u bocama različitih veličina i zapremina.
Boce se menjaju po principu pune za prazne ili se izdaju korisniku na duži vremenski period bez naknade.
Sve boce su adekvatno ispitane i baždarene od strane nadležni institucija.

Svi gasovi isporučuju se različitih stepena čistoće,  počev od 2.0 (99.0%) do 6.0 (99.9999%) i pritiska u bocama od 50-300 bara.

Gasovi u baterijama

Ekonomičan način snabdevanja srednjih potrošača tehničkih gasova, iz razloga što je olakšan i pojednostavljen rad pri odvijanju procesa proizvodnje kao i maximalan utrošak gasa.
Boce su u paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje.

Kompanija Milojević u svom asortimanu posjeduje baterije za kiseonik, ugljen dioksid, argon i azot zapremine 40 i 50 litar, horizontalnog i vertikalnog položaja.
U mogućnosti smo isporučiti baterije sa radnim pritiskom od 150 i 200 bara.

Posedujemo baterije sa različitim brojem boca i to od:
6/1, 12/1, 20/1, 25/1, 30/1 i 36/1.