Primena plina u domaćinstvu

TNG za grejanjeOsnovna primena propan-butan plina u domaćinstvu:

 • kuvanje
 • grejanje
 • priprema tople vode

Orijentacioni podaci govore da za kuću koja je izgrađena od čvrstog materijala, stambene površine cca 100-150 m², potrošnja gasa iznosi od 1000-1500 kg/godišnje u kontinentalnom delu zemlje.

Snaga plinskog trošila

Približna snaga plinskog trošila (bojlera) prema kvadraturi stambenog prostora:

 • do 120 m2 snaga trošila iznosi od 18 do 24 kW
 • od 120 m2 do 200 m2 snaga trošila iznosi od 24 do 28 kW
 • iznad 200 m2 do 300 m2 snaga trošila iznosi do 32 kW
 • za veće kvadrature koriste se energane snage iznad 50 kW
Energetska poređenja

1 kg propan-butan plina zamenjuje:

 • 3 – 6 kg drva
 • 1,5 – 2 kg uglja
 • 1,12 l lož ulja
 • 12,8 kW električne energije

Propan-butan 1 kg = 12,8 kWh, Prirodni plin 1m3 = 10 kWh, Lož ulje ekstra lako 1l= 10 kWh, Ugalj 1 kg = 9,9 kWh, Drva 1 kg = 5,5 kW

Prednosti podzemnog rezervoara

Konstantno isparavanje plina u odnosu na pritisak i količinu

 • Bez negativnih temperaturnih i toplotnih uticaja
 • Optimizacija prostora
 • Udaljenost ugradnje smanjena za 50%
 • Poboljšana estetska obeležja
 • Poboljšani ekološki uslovi
Svojstva komercijalnog TNG-a
 • Propan-Butan je mešavina nižih zasićenih ugljovodonika-propan (C3H8) i butana (C4H10). U malim količinama sadrži propen, buten i pentan.
 • Propan-Butan se proizvodi u procesu prerade nafte i iz prirodnog gasa.
 • Komercijalni propan-butan plin je smeša bez boje, ukusa i mirisa
 • teži je oko 2x od vazduha (pada na tlo),
 • za upotrebu je odorizovan ( namirisan ) najčešće etil merkaptanom, da bi se njegova prisutnost u vazduhu mogla osetiti mirisom
 • nije otrovan, ali kod prevelike koncentracije dolazi do gušenja zbog smanjene količine kiseonika
 • Sa slobodnim vazduhom gradi izrazito opasnu eksplozivnu smešu samo u intervalu od 2-10%. Smeše siromašnije od 2% i bogatija od 10% nisu eksplozivne.
 • kod atmosferskog pritiska i normalne temperature propan-butan plin je u gasovitom stanju no zbog lakšeg korišćenja i transporta prevodi se u tečno stanje pod povećanim pritiskom ( od 0,7 do 1,7 Mpa , zavisno od sastava ) u posebne posude (boce ili rezervoari)
 • pri atmosferskim uslovima propan isparava na -42°C , a butan na -0,5°C
 • ogrevna moć propan-butana je oko 44,4 MJ/kg
Prednost upotrebe TNG-a
 • Koeficjent skladišnog prostora , prema raspoloživoj energiji koju daje , znatno je veći od istog koeficijenta drugih goriva .
 • Osnovni parametri kao što su ogrevna vrednost , pritisak i temperatura pouzdano se regulišu i kontrolišu
 • Sa jednim energentom pokrivamo većinu potreba za energijom
 • Prilagodljivost na specifične zahteve kapaciteta i različite varijacije kod dnevnog i sezonskog karaktera
 • Lako mešanje plina i vazduha , ili plina i kiseonika za sagorevanje.
 • Višenamenska upotreba
 • Ekološki čist energent – sagoreva bez dima i krutih čestica , ne zagađuje zemlju i vodu
 • Energija koju daje propan butan plin upotrebljiva je bez pripremnih faza , a time i gubitaka
 • Mogućnost kombinovanja sa ostalim vrstama goriva
 • Najveći stepen iskorišćenja energije trošila (u odnosu na druge energente) do
 • 95% a upotrebom kondenzacionih tipova (upotrebom toplote vodene pare) do 110%