Tečni naftni gas (TNG), u svetu poznatiji kao LPG (Liquefied Petroleum Gas), predstavlja smešu propana C3H8 i butana C4H10, koja je uskladištena na povišenom pritisku, pri čemu se obe, pri normalnim uslovima gasovite komponente, nalaze u tečnom stanju.

Sta je TNG?Udeo pojedinih komponenata u TNG-u je različit od zemlje do zemlje. Pored propana i butana, u smeši se, u malim količinama, nalaze i neke druge komponente (propilen C3H6, butilen C4H8 i dr.), čiji je sadržaj regulisan odgovarajućim standardom.

TNG ima široku primenu, kao gorivo za automobile, gorivo u industriji i za domaćinstva, kao i u poljoprivredi. Ukoliko se koristi kao pogonsko gorivo upotrebljava se naziv AUTO GAS, a ako se koristi u domaćinstvu naziva se plin, butan, gas, propan – butan.

Jedna od najznačajnijih karakteristika tečnog naftnog gasa je visoka otpornost ka samopaljenju što znači da TNG ima visok oktanski broj. Ovo ga čini posebno pogodnim za primenu u oto motorima.

TNG je sa ekološkog aspekta vrlo pogodno gorivo. S obzirom da lako obrazuje smešu sa vazduhom, TNG skoro potpuno sagoreva, pa u produktima sagorevanja dominira vodena para, H2O, a ne CO2. U pogledu kvaliteta izduvne emisije, motori sa pogonom na TNG nadmašuju i najmodernije dizel motore sa naknadnim tretmanom izduvnih gasova.

Razvijene zemlje već dugo vremena rade na omasovljenju upotrebe TNG za pogon motornih vozila. Koristi se u javnom prevozu, a posebnim poreskim olakšicama podstiče se i upotreba TNG i u putničkim vozilima. Među evropskim zemljama prednjači Italija, sa preko 1.200.000 automobila sa pogonom na TNG.

Drago nam je što imamo mogućnost da našim potrošačima ponudimo TNG koji zadovoljava visoke standarde kvaliteta, ekološki je pogodan i zbog pristupačne cene obezbeđuje velike uštede u kućnom budžetu.

Tečni naftni gas sastavljen je od takvih ugljovodonika koji se na temperaturi okoline i atmosferskom pritisku nalaze u gasnom stanju. Osnovne komponente tečnog naftnog gasa su zasićeni ili parafinski ugljovodonici od kojih je naviše propana i butana.