Kiseonik

Kiseonik (O2) se isporučuje u čeličnim bocama pod pritiskom od 150 i 200 bara na 20°C, ukupne težine 8,5 kg.
Priključak za uzimanje iz boce mora biti sa desnim navojom.
Boca mora biti obojena plavom/belom bojom.
Boce sa kiseonikom nipošto ne smeu doći u dodir sa masnoćama, niti se smije rukovati ventilom na boci sa prljavim i masnim rukama ili rukavicama.
Kiseonik pod pritiskom reaguje na masnoću plamenom.
Boce sa kiseonikom ne treba izlagati povećanoj temperaturi (iznad 35°C).

Zabranjeno je pretakanje kiseonika iz boce u bocu. Nije dozvoljeno sa kiseonikom vršiti izduvavanje, čišćenja (to se radi komprimovanim  vazduhom), kao i ispuštanje u zatvorene prostorije, jer tada sve materije postaju vrlo zapaljive. Nije preporučljivo udisanje čistog kiseonika duže vreme, jer može oštetiti disajne organe.

KiseonikBrzina isticanja kiseonika iz boce ne bi smela biti veća od 3000 l/h, jer veliki protok izaziva zaleđivanje (intenzivno hlađenje) ventila i nekontrolisano isticanje.
Tempo pražnjenja standardne boce kiseonika iznosi 2kg/h, tj. boca se ne sme potrošiti za manje od 4 sata. Zabranjeno je boce kotrljati i bacati, kao i podizati magnetnom dizalicom.
Boce treba transportovati u specijalnim kolicima ili paletama.
Dobija se rektifikacijom tečnog vazduha na temperaturi ispod -185°C. Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. U tečno stanje prelazi na -183°C (1.013 bara).